Karlavägen 31 är en boksajt med det mest aktuella från Natur & Kultur.

banner

Att se vägvalen en av historiens viktigaste lärdomar

Det förflutna uppmärksammas ofta i form av jubileer och märkesår. Det är ett praktiskt sätt att få möjlighet att lyfta fram en viss historisk händelse som dittills kanske väckt svalt intresse.

Det här är vad historiker kallat ett genealogiskt sätt att hantera historien: ett bakvänt kronologiskt perspektiv, med oss själva som utgångspunkt. Arv, efterbörd, minne, betydelse, bearbetning står då i centrum – det som kallas historiebruk. Metoden växte fram i skuggan av Förintelsen; historieundervisning som komponent i en försoningsprocess ska man inte underskatta.

Motsatsen, det genetiska sättet att betrakta historien, har kronologin som huvudredskap och studerar orsak och verkan, influenser och konsekvenser, uppgång och fall.

Med ett nytt år kommer förstås nya märkesår. I Natur & Kulturs historieutgivning är det främst tre sådana som kommer att uppmärksammas under 2018: det är hundra år sedan finska inbördeskriget, hundra år sedan första världskriget ändade och femtio år sedan 68-revolterna. Bra, förstås, att uppmärksamma sådant, samtidigt som märkesårskaraktären kan få oss läsa dessa skeenden ”med facit i hand”. Det blir lockande att döma, att glömma bort att de involverade själva inte åtnjöt fördelen av ett helt eller halvt sekels avstånd. Att förstå vilka vägval som stod till buds och varför en viss väg valdes är också viktigt – faktiskt en av historiens viktigaste lärdomar. Eller annorlunda uttryckt: både genealogiska och genetiska synsätt bör finnas!

Och förresten: nog är väl kunskaper om till exempel första världskriget slut, och om hur den nya världsordningen uppstod därefter, egentligen lika angelägna vare sig det skedde för 99, 100 eller 101 år sedan?

Skriv en kommentar